Šelaková obuvnická barva černá

Neohodnoceno
 

Blesková barva je vhodná k přebarvování kůže při opravách obuvi a kožených výrobků. Vyniká sametovým leskem a rychlým zasycháním. Jediným výrobcem šelakových barev na kůži v České republice je STACHEMA CZ, s.r.o.

1l

Dostupnost Vyprodáno
210 Kč
Kategorie Obuvnické barvy
Položka byla vyprodána...
 

150–300 ml/m2 (oboustranný nános)

BLESKOVÁ BARVAčerná nebo hnědá

šelakové, lihové barvy pro přebarvování obuvi a kůže

Barvy vyrobené z přírodního šelaku, organických barviv a organických rozpouštědel, zejména lihu.

TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty):

Nestandardizovaný odstín černá, hnědá Sušina (ISO 1625) 9 – 10 %

OBLAST POUŽITÍ:

Bleskové barvy jsou určeny k přebarvování kůže při opravách obuvi a kožených výrobků. Vynikají sametovým leskem a rychlým zasycháním.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Barvy se nanášejí natíráním, máčením nebo poléváním. Po zaschnutí rozleštit!

UPOZORNĚNÍ:

NEBEZPEČÍ. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Může vyvolat ospalost nebo závratě. POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ, PRVNÍ POMOC: Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zamezte vdechování par. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Odstraňte obsah/obal na místě určeném obcí k odstraňování nebezpečných odpadů.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře. Obsahuje: ethanol, aceton, ethyl-acetát. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ:

Barvy dodáváme v plechových lahvích po 1 l.
Skladujte na suchém, zastíněném a dobře větratelném místě, chráněném před přímým slunečním
světlem při teplotě od +5 °C do +28 °C. Takto uskladněné barvy mají 6 měsíční záruční dobu od data výroby. Před použitím promíchat!
Návod k použití lepidla je vyhotoven na základě našich zkoušek a zkušeností. Vzhledem k tomu, že nemáme žádný přímý vliv na váš způsob práce, nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledky zpracování.
Před použitím doporučujeme vyzkoušet.

Naše obchodně-technická služba vám nabízí technickou pomoc při používání barev.

Společnost STACHEMA CZ s.r.o. je držitelem certifikátu řízení kvality ČSN EN ISO 9001

Hmotnost 1 kg